งานวิชาการ


หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๑.   ควบคุมการเรียนการสอน จัดตารางสอน จัดครูเข้าสอนในชั้นต่างๆ
๒.   ให้ครูจัดทำแผนการสอนทุกรายวิชา ดำเนินการให้ทุกวิชามีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
๓.   เยี่ยมห้องเรียนและนิเทศการเรียนการสอน
๔.   บริการสนับสนุนครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
๕.   ประสานงานกับหัวหน้าระดับต่างๆด้านการเรียนการสอน
๖.   ประสานงานกับบรรณารักษ์ห้องสมุดทางด้านวิชาการ
๗.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘.   งานแผนปฏิบัติงานและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
๘.   สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียน/ประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายวัดประเมินผล
๑.   กำหนดการสอบต่างๆ จัดทำตารางสอบ และบริการด้านการสอบต่างๆ
๒.   ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดผล และส่งผลการเรียนให้ครูรับผิดชอบ
๓.   ประเมินผลข้อสอบ และวิเคราะห์ข้อสอบ
๔.   ติดตามผลการเรียนของนักเรียนโดยทั่วไปและเฉพาะราย
๕.   รวบรวมระเบียบ คำสั่ง ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการวัดผลแบบเรียนต่างๆ
๖.  กำหนดแบบของเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลเพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกัน

 

เอกสารทางวิชาการ

ระดับปฐมวัย
แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ 1-12 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม
แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย

แบบบันทึกคะแนนระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา
แบบบันทึกคะแนน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา
แบบรายงานผลคะแนนนักเรียน
แบบประเมินตัวชี้วัดรายปี
แบบสมุดรายงาน (ปพ 6)
แบบระเบียนสะสม (ปพ 8)

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2557